kuruldan yetki belgesi alınmasına gerek yoktur 9

Date

SPK Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinleri Kurumsal Yönetim

Aracı kurumun yönettiği, yatırım fonu ve yatırım ortaklığı portföyleri dahil, fortföylerin yönetiminin, bir başka kuruluşa devrine Kurulca karar verilebilir. İpotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşuna, faaliyet ilke ve esaslarına, faaliyetler itibarıyla izin esaslarına, tâbi olacakları yükümlülüklere ilişkin hususlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşünü almak suretiyle, Kurul tarafından belirlenir. İpotek finansmanı kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet izni almak üzere Kurula başvurması şarttır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetim ve denetimine tâbi olan bir kuruluşun iştirak etmesi öngörülen ipotek finansmanı kuruluşları için kuruluş izni alınmak üzere Kurula başvurulması halinde, kuruluş izni verilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur. İzin verilen kuruluşlara, icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetlerini gösteren Yetki Belgesi verilir.

Bu kuruluş nezdinde aracı kurumlarınyanısıra, bankalar da temsil edileceğinden ve gerek bankalar gerekse aracıkurumlar için bu Kanunla ortak bir meslek kuruluşu oluşturulacağından,Kurul’un oluşumunda seçilecek bir üyenin, Türkiye Bankalar Birliği yerineTürkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği tarafından gösterilecekadaylar arasından olması doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Yürürlükteki mevzuata göre ticaret ortaklıklarıve bu arada anonim ortaklıklar ancak “iş yılı” sonunda düzenlenen bilançoyagöre ve herhalde genel kurulun (diğer şirketlerde ortaklar kurulunun) bilanço,kâr ve zarar hesabının kabulüne ve kârın dağıtımına ilişkin kararına müstenidenkâr dağıtabilirler. Bunun dışında ortaklara yapılan her ödeme safi kârdankaynaklansa bile, emredici hükümlerle men edilmiş bulunan “sermayenin ortaklaraiadesi” anlamını taşır. (1) 48 ila 56 ncı maddelerde yer alan düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Kurul tarafından belirlenir. (1) 47 nci madde, Cumhurbaşkanı kararı ile MKK nezdinde kayden izlenmeyen tüm veya bazı sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat sözleşmelerine de uygulanabilir. (1) Kurul Karar Organının, en az iki haftada bir defa olmak üzere, gerekli hâllerde gündemli olarak toplanması esastır. Kurul Başkanı tarafından belirlenen toplantı gündeminde yer alan öneri yazıları ve ekleri toplantı tarihinden üç gün önce üyelere ulaştırılır, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun kabulü şartıyla toplantı gündeminde yer almayan hususlar da Kurul toplantısında görüşülebilir. Kurul toplantıları Kurul merkez ve temsilcilikleri ile Kurul tarafından kararlaştırılmak üzere yurt içinde başka merkezlerde de yapılabilir. Geçerli mazareti olmayan tüm üyelerin katılımı ile gündemsiz toplantı yapılması, Kurul toplantılarına mesafeli katılım ve toplantılara ilişkin sair hususlar Kurul tarafından çıkarılacak bir iç yönetmelik ile belirlenir. Kurul Karar Organı, üyelerin talebi hâlinde Kurul merkezi dışında Kurul temsilciliklerini de ilgili üyenin daimi çalışma yeri olarak belirleyebilir. (1) Kurul Başkan ve üyeleri, asli görevlerini aksatmayacak şekilde bilimsel amaçlı yayın yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doğacak telif hakları ile ders ve konferans ücretlerini alabilirler.

Oysa, bu merkezî kayıt kuruluşu, kamu göreviniyerine getireceğinden ve her türlü malı devlet malı hükmünde olacağındandolayı “Kamu Tüzel Kişiliğe Haiz” denilmesi gerekmektedir. – Bu Kanunun 1 inci maddesi maddedeöngörülen Merkezî Kayıt Kuruluşunun kurulduğu, 20 ve 21 inci maddeleriise Merkezî Kayıt Kuruluşunun kurulmasını takiben Yatırımcıları KorumaFonuna ilişkin Kurulca yapılacak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte,diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Alivre alım satımlarda borsalarca düzenlenerekkullanılacak sözleşmeler Türk Ticaret Kanununun 743 üncü maddesinde belirtilencirosu kabil diğer senetler gibi ciro edilebilir. Bu şekilde düzenlenmişsözleşmelerin cirosu suretiyle de borsalarda alım satım yapılabilir. Busözleşmelere hangi hususların yazılacağı ile bu tür satışlara uygulanacakesaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Aracı kuruluşlardan alınan buödentinin ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması halinde, bakiye kısımiçin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından Fona avans verilir.

Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır. Misyonumuz, yatırımcılarımıza kendi belirledikleri risk ölçütleri kapsamında karmaşık finansal piyasalarda minimum risk ile istikrarlı ve beklentileri aşan getiriler yaratmaktır. Yatırımcılarımızın getiri beklentisi ve risk toleransına uygun portföy çeşitlendirme ve küresel fırsatlardan yararlanma imkanı sunmaktayız. Konut veya işyeri inşaatlarına başlanmış ise (zaten imarı olan bir arsa var ise) ayrıca farklı farklı bölgelerde etap, etap inşaat yapılması kooperatif ana sözleşmesine aykırıdır.

Şirket’in tek pay sahibi bulunması durumunda, pay sahibinin, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisinin, tüzel kişi ise kendisini temsile yetkili kişinin katılımı şarttır. Halka açık olmayan anonim şirketlerin borsanın girişim sermayesi pazarında (“GSP”) işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı Payları Girişim Sermayesi Pazarı’nda İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16\. Sanal spor bahisleriyle spor heyecanını her an yaşa. bettilt giriş\.3) (“Tebliğ”) ile… Bu kapsamda, yabancı yatırım kuruluşlarının Türkiye’de bizzat tanıtım yapmalarına ek olarak dolaylı tanıtım faaliyetleri de söz konusu istisnanın dışında tutulmuştur. Maddede sayılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri örnekseme olduğundan her bir somut olay kapsamında tanıtım faaliyetinin yöneldiği kişiler de dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekir. Aytaç, kayıtlı sermaye sisteminde tescilin kurucu değil de açıklayıcı nitelikte olduğu görüşünü savunmaktadır. Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımında TTK hükümleri uygulanmayacağından, katılma taahhüdü sistemi de uygulanmayacak, pay senetleri satış sırasında teslim edilecektir. TTK’da tescil şart ve tescilden önce çıkarılan hisse senetleri hükümsüz olduğundan, bu sistem kayıtlı sermaye sistemi ile bağdaşmamaktadır.

  • Kurul, her bir yatırım hizmet ve faaliyetinin, sermaye piyasası aracı veya yatırım hizmet ve faaliyeti bazında ayrı kuruluşlar tarafından yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
  • Ürün ihtisas borsalarının mevcut bir borsada açılmasında ve yenibir borsa olarak kurulmasında, borsanın işlem hacmi ve derinliği, arz vetalebe bağlı olarak gerçekleşecek spot alım satım yöntemleri ile gereklihizmet birimlerinin mevcut olup olmadığı, fiziksel, kurumsal ve finansalalt yapı ile uzman personel yeterliliği gibi hususlar gözönünde bulundurulur.
  • 1981 yılında yürürlüğe giren 2499 sayılı Kanunile yapılan belirlemeye göre, ortak sayısının 100’den fazla olduğu tespitedilen ortaklıklar, hisse senetlerini halka arz etmiş olarak kabul edilmektedirler.Böylece Kanun koyucu 100 ortak sayısını, farazî halka açıklık ölçütü olarakbenimsemiştir.

(6) Kurulun demirbaş ve varlık satışı ve benzeri işlemlerine, bütçe uygulamasına ve giderlerin yapılmasına ilişkin esaslar ile Kurulun iç denetim usul ve esasları, 5018 sayılı Kanunun Kurulun tabi olduğu hükümleri saklı kalmak üzere Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. (2) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. (3) 26 ncı madde uyarınca ve gerekirse Kurulca verilebilecek ek süre zarfında pay alım teklifi zorunluluğunu yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Kurul tarafından pay alım teklifine konu payların toplam bedeline kadar idari para cezası verilir. (3) Veri depolama kuruluşları nezdindeki bilgilerin kamu tüzel kişileri dâhil üçüncü kişiler ile paylaşımı Kurulun onayına tabidir. Bu fıkranın uygulanmasında kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin mevzuata riayet edilir.

More
articles

Sign Up for our newsletter